ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

δωρεάν αποστολή για παραγγελίες πάνω από 50,00€

Ειδικοί Όροι Συνεργατών Χονδρικής (b2b)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ελλείψει αντίθετων ή διαφορετικών εγγράφων συμφωνιών, οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλες τις συμφωνίες  για τις παραγγελίες, τις συμβάσεις, τις πωλήσεις και τις παραδόσεις εμπορευμάτων και προϊόντων της εταιρίας “ΜΑΛΕΤΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ” με Αριθμό ΓΕΜΗ 125764952000 (από τούδε και στο εξής “Εταιρεία”)

Η Εταιρεία επικοινωνεί, εκφράζεται και παρουσιάζεται επίσημα στην ηλεκτρονική    διεύθυνση  www.spraygun.gr, στην πλατφόρμα  (Β2Β)  και με έντυπο υλικό (προσπέκτους), τα οποία αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Ο πελάτης/αγοραστής αναγνωρίζει πλήρως και σε όλη τους την έκταση τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας  επί  των  σημάτων,  διακριτικών  γνωρισμάτων,  σχεδίων  και  υποδειγμάτων  που  η  Εταιρεία  χρησιμοποιεί  κατά  την παραγωγή και εμπορία των εμπορευμάτων της, και τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί άυλων αγαθών  και  περί  του  ελεύθερου  ανταγωνισμού,  και  αναλαμβάνει  ρητώς  την  υποχρέωση  όπως  παραλείπει  κάθε  προσβολή των δικαιωμάτων αυτών και εμποδίζει κάθε τέτοια προσβολή εκ μέρους τρίτων που συναλλάσσονται με τον πελάτη/αγοραστή.

Ο αγοραστής θεωρείται ότι τους έχει αποδεχτεί κάνοντας την παραγγελία του μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας στο spraygun.gr, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γράμμα, τηλεγράφημα, τηλεφώνημα, μήνυμα φαξ, προφορικά ή με άλλο τρόπο, εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με την «Εταιρεία», κατά την οποία ενημερώθηκε για τους όρους συνεργασίας, με την αναφορά στη σελίδα των όρων χρήσης / όρων αγορών. Διαφορετικοί όροι που τίθενται από τον αγοραστή θα είναι δεσμευτικοί για την «Εταιρεία» μόνον εάν ο αγοραστής τους έχει καταθέσει εγγράφως σε αυτήν και η επιχείρηση τους έχει αποδεχτεί εγγράφως. Οι παρόντες όροι είναι δεσμευτικοί και για τις παραγγελίες/αγορές, που πραγματοποιούνται μέσω τρίτων (π.χ. ιστοσελίδες διαφημιστικές/προωθητικές/μεσιτικές, e-shop τρίτων κ.α.).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. Οι προσφορές σχετικά με τα είδη, τις ποσότητες, τις τιμές και τους χρόνους παράδοσης, δεν είναι δεσμευτικές για την «Εταιρεία» και δύναται να αλλάξουν απροειδοποίητα. Οι παραγγελίες θα ισχύουν μόνο εάν η εταιρία «Εταιρεία» τις έχει επιβεβαιώσει εγγράφως ή όταν θα εκτελούνται χωρίς γραπτή επιβεβαίωση, με παραλαβή των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της. Ελλείψει αντίθετων έγγραφων ή ηλεκτρονικών συμφωνιών με τον αγοραστή, οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων προς μεταφορά ή παραλαβή από την έδρα της «Εταιρεία» θα υπολογίζονται κατά προσέγγιση.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δηλώσεις παρέχονται σχετικά με τα προϊόντα ή τις προσφορές της εταιρίας «Εταιρεία», συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών προδιαγραφών προϊόντων, ποιοτικών απαιτήσεων προϊόντων και άλλων εγγράφων ποιότητας, παρέχονται/διατίθενται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, για την ορθή περιγραφή των προϊόντων και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ένδειξη συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, εγγύηση συγκεκριμένης ιδιοκτησίας ή ιδιότητας, ούτε ως οποιουδήποτε τύπου εγγύηση. Ο αγοραστής αποδέχεται ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγείρει αξιώσεις εναντίον της εταιρίας «Εταιρεία»  ακόμη και αιτιωδώς συναφείς με αυτές τις πληροφορίες.

ΤΙΜΕΣ , ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3. Ελλείψει αντίθετων συμφωνιών με τον αγοραστή, όλες οι τιμές είναι καθαρές με ή χωρίς ΦΠΑ και χωρίς άλλα επιπλέον έξοδα για παραλαβή προϊόντων στην έδρα της εταιρίας «Εταιρεία» (δεν περιλαμβάνονται τα  μεταφορικά έξοδα και τα ασφάλιστρα μεταφοράς, όπου αυτά υπάρχουν).

4. Η πληρωμή πραγματοποιείται – χωρίς κρατήσεις – πριν, κατά ή ακόμη και μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, με καθαρούς όρους που έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί.   Η πληρωμή των «επί πιστώσει» τιμολογίων  πρέπει να γίνεται εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και αποδεικνύεται μόνον με έγγραφη/ηλεκτρονική απόδειξη είσπραξης της «Εταιρεία». Εάν δεν γίνει μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική έγγραφη/ηλεκτρονική συμφωνία του αγοραστή με την «Εταιρεία», ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει στην «Εταιρεία»  τους νόμιμους τόκους υπολογιζόμενους από την επόμενη της λήξης της πιστωτικής προθεσμίας των 7 ημερών και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης,  καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την πληρωμή της απαίτησης, δικαστικό ή εξώδικο. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσει/πληροφορηθεί ότι ο αγοραστής δεν εξοφλεί τις εμπορικές του οφειλές ακόμη και προς άλλους/τρίτους προμηθευτές του, να απαιτήσει με μονομερή της δήλωση προς τον αγοραστή (αποδεικνυόμενη με τα αναφερόμενα μέσα στον πρώτο όρο), να του ανακοινώσει την λήξη της πιστωτικής του περιόδου, ακόμη και πριν την παρέλευση των 7 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

5. Εάν η «Εταιρεία» δεν προτίθεται να παραχωρήσει παράταση στην προθεσμία της πληρωμής και ο αγοραστής δεν πληρώσει εντός του χρονικού ορίου, η «Εταιρεία»  απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αγοραστή, δικαιούται δε να προβεί σε κάθε ενέργεια εξώδικη ή δικαστική για την προάσπιση των συμφερόντων της.

6. Στην περίπτωση που οι τιμές δίνονται σε ξένο νόμισμα, η «Εταιρεία» έχει το δικαίωμα να επαναδιαπραγματευτεί ή να ακυρώσει το συμβόλαιο πώλησης προϊόντων στην περίπτωση που η αξία αυτού του νομίσματος πέσει χαμηλότερα από το 4% της αξίας του σε ΕΥΡΩ από την αξία που είχε κατά την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

7. Όλα τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη/κίνδυνο του αγοραστή μετά την έξοδο των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις της  «Εταιρεία».

8. Ελλείψει αντίθετων συμφωνιών με τον αγοραστή, τα εμπορεύματα φορτώνονται, μεταφέρονται και ασφαλίζονται κατά την απόλυτη κρίση/επιλογή της «Εταιρεία», απαλλασσόμενη ωστόσο από κάθε ευθύνη και κίνδυνο μετά την έξοδο των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις της.

9. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία και αποστολή των εμπορευμάτων χρεώνονται σε τιμές κόστους. Η επιλογή της συσκευασίας, ο τύπος και ο τρόπος αποστολής και η διαδρομή αποστολής γίνονται κατά την απόλυτη κρίση/επιλογή της «Εταιρεία», ελλείψει αντίθετων έγγραφων/ηλεκτρονικών συμφωνιών/οδηγιών από τον αγοραστή και αντίστοιχης αποδοχής/επιβεβαίωσης της «Εταιρεία».

10. Η ασφάλιση φορτίου μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος και δαπάνης του αγοραστή, στην καταβολή της οποίας υποχρεούται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από την «Εταιρεία» και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή των προϊόντων.

11. Ο αγοραστής δεν δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση σε περιπτώσεις όπου η εκτέλεση της παραγγελίας είναι αδύνατη, σε περιπτώσεις απώλειας των αγαθών για την οποία απώλεια δεν ευθύνεται η «Εταιρεία» και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

12. Η «Εταιρεία» δεν φέρει καμιά ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εταιρία μεταφοράς.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 13. Εάν ο αγοραστής διαθέσει στην αγορά αγαθά (προϊόντα ή εμπορεύματα) που αγοράστηκαν ή παρήχθησαν από την «Εταιρεία» θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή διάθεσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιεσδήποτε άλλες συναφείς διατάξεις. Η «Εταιρεία»  δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον αγοραστή ή να του παρέχει οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, ο τελευταίος δε υποχρεούται να γνωρίζει και να πράττει σύμφωνα με τον Νόμο. Εάν η «Εταιρεία» έχει συσκευάσει ή/και σημάνει προϊόντα για λογαριασμό ή/και σύμφωνα με τις απαιτήσεις/οδηγίες του συμβαλλόμενου αγοραστή, ή εάν ο συμβαλλόμενος αγοραστής προμηθεύσει ο ίδιος με τις δικές του απαιτήσεις/πληροφορίες στις ετικέτες του που τοποθετούνται πάνω στα εμπορεύματα/προϊόντα που παράγει η «Εταιρεία», τότε θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με την περαιτέρω πώληση τους ως προς τη γεωγραφική περιοχή που αυτά θα διατεθούν σε σχέση πάντα με τις επιταγές του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει για λογαριασμό της «Εταιρεία», άλλως να καλύψει οποιοδήποτε εξωδικαστικό, δικαστικό ή άλλο έξοδο κληθεί η «Εταιρεία» να καταβάλει για τη νομική της εκπροσώπηση σε τυχόν αξιώσεις που θα εγερθούν από τρίτα μέρη κατά της  «Εταιρεία» από συναφείς πράξεις/ενέργειες/παραλείψεις του αγοραστή μη αποκλειόμενης της καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας της «Εταιρεία» σε εμπορικό όνομα/φήμη/πελατεία.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ / ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Ο πελάτης/αγοραστής εφόσον διαθέτει προϊόντα της Εταιρείας, τα οποία έχουν αποκτηθεί με νόμιμα παραστατικά δύναται να κάνει χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας, με τρόπο που να μην βλάπτει την ιδιαιτερότητα, την εγκυρότητα και την καλή τους φήμη, υποχρεούται δε να ενημερώνει την Εταιρεία για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-shop) που χρησιμοποιεί για τη διάθεσή τους. Η Εταιρία, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί / απαγορεύσει την διάθεση των προϊόντων που εμπορεύεται σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-shop) και για λόγους που δεν είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει στον πελάτη/αγοραστή.

Εντελώς  ενδεικτικά  ο  πελάτης/αγοραστής έχει  την  υποχρέωση  να  μην  προβαίνει  στις  κατωτέρω  ενέργειες  ή  παραλείψεις,  που  οδηγούν στον επηρεασμό των πελατών με τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων:

(α) ευθεία χρήση του ονόματος της επιχείρησης της Εταιρείας για χρονικό διάστημα τέτοιο που να δημιουργείται σύγχυση ποια επιχείρηση είναι ποια και να επιτυγχάνεται άμεσα η παρέλκυση της πελατείας,

(β) απομίμηση ονόματος, χρήση του πελατολογίου της Εταιρείας και ενημέρωσή του για προσφορές, ώστε να δελεασθεί και να προσελκυσθεί το καταναλωτικό κοινό στο συγκεκριμένο χώρο του πελάτη/αγοραστή,

(γ) μη ενημέρωση του κοινού ότι το κατάστημα δεν ανήκει στην αλυσίδα ή πλημμελής ενημέρωση που μπορεί και να δυσφημεί την Εταιρεία,

(δ) χρήση συσκευασιών του με σήματα της Εταιρείας σε εμπορεύματα τρίτων προμηθευτών,

(ε) αναγραφή στην ιστοσελίδα, στον τιμοκατάλογο ή στην απόδειξη της ταμειακής μηχανής των διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη την έγκριση της,

(στ) αναληθείς ή ανακριβείς δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες των ιδίων προϊόντων, οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν την ελεύθερη βούληση επιλογής των πελατών,

(ζ) υπερβολικό δελεασμό με στόχο την παρεμπόδιση σχηματισμού αντικειμενικής κρίσης στον καταναλωτή

(η) απομίμηση διαμορφωτικών στοιχείων  προϊόντων ή διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας, περιγραφές, κωδικούς και φωτογραφίες ειδών, ώστε οι καταναλωτές να εκλαμβάνουν εσφαλμένα ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες του τρίτου προέρχονται από την Εταιρεία (προσκόλληση και αθέμιτη προσέλκυση πελατείας/εκμετάλλευση ξένης φήμης).

Η  χρήση  δηλαδή  στις  συναλλαγές  των  σημάτων,  αλλά  και  των  διακριτικών  γνωρισμάτων  της  Εταιρείας  από  τον  πελάτη/αγοραστή να μη δημιουργεί στο καταναλωτικό κοινό παραπλανητικές εντυπώσεις και κίνδυνο συγχύσεως και συσχετίσεως.

Υποχρέωση του πελάτη/αγοραστή είναι να τηρούνται εντός του συναλλακτικού κύκλου, οι συνήθεις κανόνες της αγοράς και τα χρηστά ήθη, αποκλείοντας αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις.

Σκοπός των όρων αυτών είναι η άσκηση της ανταγωνιστικής ελευθερίας μέσα στα πλαίσια που χαράσσονται με βάση την αρχή του ποιοτικού ανταγωνισμού, ώστε η προτίμηση των πελατών να οφείλεται κατά το δυνατόν σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά η καλύτερη ποιότητα και η ευνοϊκότερη τιμή, αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, το καλύτερο δίκτυο διανομής κ.ο.κ.

Όταν θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρείας με τρόπους και μέσα που δεν ανταποκρίνονται στην αρχή της καλύτερης προσφοράς, τότε τίθεται θέμα τέλεσης πράξης ανταγωνισμού που είναι αθέμιτη.

Η Εταιρεία για οποιαδήποτε παραβίαση ή πιθανή παραβίαση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της ή χρήσης αυτών ως δηλωτικών από τρίτους, δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, δικαστική ή άλλη για την άρση της παραβίασης ή προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, να εκφράζει αντιρρήσεις και να λαμβάνει κάθε άλλο κατά την κρίση της πρόσφορο μέτρο για την προληπτική ή κατασταλτική προστασία αυτών.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

14. Ο αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρεί τα εμπορεύματα αμέσως κατά την παραλαβή τους. Κατά την παραλαβή και στα πλαίσια της υποχρέωσης ιχνηλασιμότητας  και του ποιοτικού ελέγχου, ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την περαιτέρω επεξεργασία των παραληφθέντων προϊόντων ή για τη διάθεσή τους στην αγορά, εφόσον κατά τον ανωτέρω έλεγχο έχει εντοπίσει ποιοτικό ελάττωμα, έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων ή απόκλιση από τις νόμιμες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα υποχρεούται να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση και ειδικότερα εντός 7 εργάσιμων ημερών από την αποδεδειγμένη παραλαβή των εμπορευμάτων εγγράφως/ηλεκτρονικώς την «Εταιρεία» για οποιουδήποτε είδους ελαττώματα, όπως αποκλίσεις προδιαγραφών ποιότητας ή μη συμμορφώσεις, ελλιπείς παραδόσεις ή λανθασμένες παραδόσεις,. Εάν η παράδοση νέων, προς αντικατάσταση των ελαττωματικών, εμπορευμάτων αποδειχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδύνατη, τότε ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς ή να προτείνει εύλογη μείωση της τιμής, η οποία μείωση υπόκειται στην απόλυτη κρίση της «Εταιρεία»

 15. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της «Εταιρεία», η οποία αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή (φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή). Κάθε επιστροφή γίνεται αποδεκτή μόνον εφόσον δηλωθεί από τον αγοραστή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης/δελτίου αποστολής πώλησης και εφόσον η αιτία επιστροφής βαρύνει την «Εταιρεία», εξαιτίας δόλου ή βαριάς αμέλειας κατά την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα πρέπει απαραιτήτως να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και επιστρέφονται με έξοδα και ευθύνη του αγοραστή, συνοδεύονται δε υποχρεωτικά από Δελτίο Αποστολής με την ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ». Όλες οι αξιώσεις του αγοραστή – σε περίπτωση ελαττωματικών αγαθών – συμπεριλαμβανομένης κάθε απαίτησης για ζημίες και αξιώσεις για επιστροφή εξόδων, παραγράφονται μετά από ένα έτος, αποκλειστική προθεσμία, η οποία άρχεται από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παράδοσης των εμπορευμάτων στον αγοραστή.

16. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, απαιτήσεις συμπληρώσεων ή διορθώσεων ή παράπονα που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις, οφειλόμενες σε δόλο ή βαριά αμέλεια από την «Εταιρεία», θα γίνονται δεκτές μόνον εάν πραγματοποιούνται – και αποδεικνύονται με τα ανωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενα μέσα από τον αγοραστή – στην αποκλειστική προθεσμία των 8 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, στην περίπτωση δε κρυφών ελαττωμάτων των εμπορευμάτων, εντός 8 ημερών από τη στιγμή που αυτά έγιναν αντιληπτά. Σε κάθε δε περίπτωση η προθεσμία διόρθωσης δεν δύναται να ξεπερνά τις 20 ημέρες από την παραλαβή των εμπορευμάτων – κατά τους όρους παράδοσης/παραλαβής – σε διαφορετική περίπτωση, θα πρόκειται για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης εύλογης αποζημίωσης από την «Εταιρεία»  κατά την απόλυτη κρίση της.

17. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνης της «Εταιρεία» για δόλο ή βαριά αμέλεια περιορίζεται στην καταβολή προς τον ζημιωθέντα αποζημίωσης μέχρι το ύψος του συνολικού τιμήματος του εκάστοτε τιμολογίου, αποκλειόμενης κάθε χρηματικής απαίτησης υπερβάλλουσας αυτού. Αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των προστηθέντων προσώπων της «Εταιρεία». Στην περίπτωση κατά την οποία ο περιορισμός της ευθύνης ή η αποποίηση ευθυνών που ορίζονται στον όρο του παρόντος άρθρου δεν συνάδουν με την συναλλακτική πρακτική, ιδίως όσον αφορά στη συνήθη συναλλακτική επιμέλεια που οφείλεται, η ευθύνη της «Εταιρεία» περιορίζεται στη ζημία που συνήθως προβλέπεται και είναι τυπική από τη φύση της κάθε συγκεκριμένης σύμβασης πώλησης. Εάν η «Εταιρεία» ευθύνεται για ζημίες που δεν οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια, τότε αυτή η ευθύνη της για αποζημίωση περιορίζεται στα ποσά κάλυψης ζημιών, που προσφέρουν τα γενικά συμβόλαια αστικής ευθύνης και ευθύνης προϊόντων/εμπορευμάτων που η «Εταιρεία» συνάπτει συνήθως.

18. Κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Σερρών.