ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

δωρεάν αποστολή για παραγγελίες πάνω από 50,00€

Όροι διάθεσης προσκλήσεων για την έκθεση AUTOTEC EXPO 2023

Το spraygun.gr διοργανώνει προωθητική ενέργεια με την οποία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κερδίσουν από 1 πρόσκληση για την Έκθεση AUTOTEC EXPO 2023. Οι όροι διενέργειας και συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια είναι οι παρακάτω:

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η εταιρία «ΜΑΛΕΤΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ», η οποία εδρεύει στις Σέρρες, Μιαούλη 1, με ΑΦΜ: 076593143, ΓΕΜΗ: 125764952000 (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια, για τον οποίο ισχύουν οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν.

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Διοργανωτής θα διεξάγει την προωθητική ενέργεια  μέσω της σελίδας spraygun.gr (στο εξής «ΣΕΛΙΔΑ»).

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Διοργανωτής, όπως τα στοιχεία του αναλυτικά αναφέρονται αμέσως ανωτέρω στην παρ. 1. Ο εκτελών την επεξεργασία, όντας επιφορτισμένος με την επιμέλεια και τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του υπευθύνου, δυνάμει της σύμβασής του με τον τελευταίο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

2.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, μέσω του εκτελούντα, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, τα ονόματα και άλλα προσωπικά και επαγγελματικά δεδομένα όσων λάβουν μέρος στην ενέργεια και θα παρέχει στους νικητές του εφόσον επικοινωνήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την παραλαβή του δώρου τους. Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με email ή και τηλεφωνικά. Η επεξεργασία των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 β’ (εκτέλεση σύμβασης/συναλλαγής) και του άρθρου 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση). Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο στην περίπτωση που επιλέξετε να μην το πράξετε δεν θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια ή/και παραλαβής του δώρου σας, εφόσον είστε ένας εκ των νικητών.

2.3. Τόσο ο υπεύθυνος όσο και ο εκτελών την επεξεργασία έχουν λάβει κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

2.4. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των τυχερών της κλήρωσης, όπως αυτά θα δηλωθούν μέσω συμπλήρωσης ειδικής φόρμας συμμετοχής στη Σελίδα, θα έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι του υπευθύνου και του εκτελούντος, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, με την επιφύλαξη τυχόν διοικητικών και δικαστικών αρχών.

2.5. Τα δεδομένα σας δύναται να διατηρηθούν μέχρι και πέντε έτη από την πάροδο της τελευταίας προθεσμίας παραλαβής των δώρων για άλλες προωθητικές ενέργειες του διοργανωτή και συνεργατών του για την διοργάνωση της παρούσας ενέργειας.

2.6. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε μέχρι τη διεξαγωγή της κλήρωσης, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια, στέλνοντας email στο info@spraygun.gr αναφέροντας στο σώμα του μηνύματος το αίτημά τους.

2.7. Δυνάμει του ΓΚΠΔ έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας, ενώ επιπλέον έχετε το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις του άρθρου 1 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spraygun.gr.

Οποιαδήποτε ενημέρωση των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα εμφανίζεται εδώ. Τελευταία ενημέρωση στις 05/09/2023

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από τις 05/09/2023 και ώρα 10:00 Ελλάδας μέχρι τις 27/09/2023 και ώρα 11:00 π.μ. Ελλάδας. Μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα καμία συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.

3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και ασκούν ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα συμβατή με το αντικείμενο της έκθεσης AUTOTEC EXPO 2023. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

3.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει την ειδική φόρμα συμμετοχής που έχει δημιουργηθεί στη διεύθυνση https://www.spraygun.gr/proskliseis-gia-tin-ekthesi-autotec-expo-2023/

3.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

i. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή, ώστε να μη δημιουργηθεί δυσκολία στην ταυτοποίηση τους εάν είναι τυχεροί. Εγγυώνται ότι παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό τους και τη συναίνεση συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια.

ii. ΑΝΑΛΗΘΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει οπουδήποτε αλλού τα ακριβή στοιχεία του συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός κληρωθεί ανάμεσα στους νικητές.

iii. ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας πλην του ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου επικοινωνίας και e-mail για τους νικητές και σας ζητούμε να μην μας γνωστοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά ο συμμετέχων δηλώσει περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία, ο Διοργανωτής θα ακολουθήσει και για αυτά την διαδικασία τήρησης και προστασίας όπως και για τα αναγκαία στοιχεία.

iv. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που αφορούν τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια.

3.5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από την προωθητική ενέργεια αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

3.6. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση με μία (1) συμμετοχή

3.7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3.7.1. Οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην ζητούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια. Με μόνη απαίτηση την εκπλήρωση της ζητούμενης ενέργειας συμμετέχουν στην διαδικασία για τα δώρα της προωθητικής ενέργειας.

3.7.2. Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης ενέργειας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων της προωθητικής ενέργειας. Ο Συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του οποτεδήποτε μέχρι την ώρα λήξης συμμετοχών, ανακαλώντας την ενέργεια (με την αποστολή email αιτήματος διαγραφής στο info@spraygun.gr).

3.7.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί συμμετοχές κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης που το υπέβαλε δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.

3.7.4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν επιφέρει καμία υποχρέωση ή επιβάρυνση στο χρήστη, εκτός της τήρησης της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

3.7.5. Ο Διοργανωτής δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες (σε όσους συμπληρώσουν την ειδική για αυτό το σκοπό φόρμα συμμετοχής και το αίτημά τους γίνει δεκτό) να διεκδικήσουν δώρο που περιλαμβάνει: προσκλήσεις για την Έκθεση AUTOTEC EXPO 2023, που θα διεξαχθεί από τις 29/09/2023 έως 01/10/2023 στο . Ο κάθε νικητής της προωθητικής ενέργειας θα παραλάβει 1πρόσκληση για την είσοδό του στην Έκθεση.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΩΡΩΝ

Κάθε συμμετοχή θα ελέγχεται από την ομάδα του spraygun.gr και εφόσον τα στοιχεία βρεθούν αληθή, θα αποστέλλετε πρόσκληση με ηλεκτρονική τρόπο, την οποία ο παραλήπτης θα πρέπει να εκτυπώσει και να έχει μαζί του κατά την έλευσή του στην είσοδο της έκθεσης.

4.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email, στο οποίο θα τους αποσταλεί η πρόσκληση σε ηλεκτρονική μορφή, την οποία και θα πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένη κατά την είσοδό τους στην έκθεση.

4.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα στοιχεία των νικητών της προωθητικής ενέργειας, δύναται να ανακοινωθούν σε δημοσίευση στη Σελίδα του Διοργανωτή (www.spraygun.gr) και στα Social Media του Διοργανωτή.

4.5. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν θεωρούνται αληθή. Υπεύθυνος για την ορθή  συμπλήρωση είναι ο κάθε συμμετέχοντας.

4.6. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΔΩΡΑ

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν σε άλλον και να ανταλλαχτούν με χρήματα ή άλλα δώρα ή παροχές. Το spraygun.gr δεν αναλαμβάνει καμιά άλλη ευθύνη ή υποχρέωση για τη μεταφορά, τη διαμονή και τις τυχόν δραστηριότητες που αφορούν στην έκθεση ή οτιδήποτε σχετικό με αυτή ή την μετάβαση στην περιοχή ή την πόλη της έκθεσης.

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ

Οι νικητές θα δικαιούνται να παραλάβουν τα Δώρα εντός 4 ημερών από την αποστολή του αιτήματός τους και την μετέπειτα αποδοχή του. Μετά την παρέλευση 2 ημερών από την ανακοίνωση των νικητών, το δικαίωμα παραλαβής δώρου αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή στις περιπτώσεις μη εμφάνισης αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή άμεσου μηνύματος) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Διοργανωτής μετά τους παραπάνω προθεσμίες απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι τους αντίστοιχους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο. Δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή δυσλειτουργία της σελίδας του διαχειριστή της ενέργειας, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας της προωθητικής ενέργειας ή την μη αποθήκευση του αιτήματός του, ή την εκπρόθεσμη αποστολή του ή την λανθασμένη αποστολή του.

7. ΛΗΞΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετά τη Λήξη της προωθητικής ενέργειας καθώς και της διανομής των Δώρων κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των όρων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους σκοπούς αυτής και άλλων μελλοντικών προωθητικών ενεργειών, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται και για τους οποίους οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την διακριτική του ευχέρεια, ή να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, ή να ματαιώσει ή να μεταθέσει στην προωθητική ενέργεια, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τα δώρα της προωθητικής ενέργειας και να μεταβάλλει τον τρόπο απόδοσης του δώρου λόγω σπουδαίου λόγου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην Σελίδα του Διαχειριστή. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται το ενδεχόμενο τέτοιων μεταβολών και δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης εξ αυτού του λόγου.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ του συμμετέχοντα και του προσωπικού του Διοργανωτή.

10.2. Για οποιαδήποτε διαφορά δεν επιλυθεί όπως παραπάνω, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Σερρών και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

 

με την αποστολή συμφωνείτε με τους όρους διενέργειας της ενέργειας